De vele tientallen aanwezigen in de Pekhoeve in Ulvenhout gaven tijdens de thema-avond over recreatie in het Markdal het bestuur en duidelijke boodschap mee: Wandelen en fietsen in het Markdal moeten gescheiden worden. Voorzitter Hans de Vries van de vereniging vroeg in zijn inleiding aan de zaal dat hij graag van de aanwezige leden en andere bezoekers wilde horen hoe het bestuur de gesprekken over recreatie in het nieuwe Markdal in moet gaan. Hij blikt daarvoor kort terug op het verleden en de ontwikkelingen ten aanzien van de voorlopig ontwerpen die zijn opgesteld voor de herinrichting.

In de voorlopig ontwerpen die nog onder regie van de vereniging zijn opgesteld was waar mogelijk sprake van balans tussen natuurwaarden enerzijds en natuurbeleving-recreatie anderzijds. In het definitieve plan voor Markdal-zuid zijn de wandel- en fietsvoorzieningen eruit gehaald. Het bestuur van het waterschap Brabantse Delta heeft toegezegd dat daar de komende jaren invulling aan wordt gegeven.

“Er is een sessie geweest met alle belanghebbenden over vooral wandelen en fietsen. Andere recreatieve elementen komen op een ander moment nog ter sprake. Tijdens die sessie is gebleken dat er tegenstellingen zijn tussen de vereniging en de terreinbeherende organisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten e.a.”, aldus de Vries.

Bestuurslid Nellie Raedts gaf daarna nog een korte toelichting op de uitgangspunten die de vereniging heeft gehanteerd bij het opstellen van de voorlopige ontwerpplannen. Zij verklaarde dat de vereniging natuurbeleving zeker in Markdal-noord (vanaf Breda tot aan de A58) belangrijk vindt. In het zuidelijk deel vanaf de A58 tot aan de grens kan het rustiger zijn. De vereniging streefde ook naar extra mogelijkheden voor wandelaars, fietsers en ruiters. En er moeten dwarsverbindingen komen.

Na de toelichting van Nellie Raedts was het woord aan Harry Benschop van Wandelnet, die de zaal een aantal stellingen voor hield en specifieke oplossingen voor delen van het Markdal bijvoorbeeld op plaatsen waar al vast staat dat vanwege nieuwe meanders het bestaande fietspad langs de Mark zal verdwijnen.

Allereerst hield hij de zaal voor of er een volledige noord-zuid fietsverbinding moet zijn. Duidelijke steun van de zaal voor deze verbinding met de kanttekening dat hardrijders moeten worden geweerd. Benschop zei dat de breedte van 2,20 meter ervoor zal zorgen dat dit zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt.

Geen mountainbikers

Benschop reageerde op een vraag uit de zaal dat in de plannen zeker geen voorzieningen voor mountainbikers zijn opgenomen. Vanuit de zaal werd meteen geroepen dat Natuurmonumenten wel een beetje mag dimmen en dat we ‘hier in Nederland’ wel een voorbeeld mogen nemen aan onze zuiderburen waar goede voorzieningen zijn voor mountainbikers. “En als je die niet aanlegt gaan ze zelf hun weg zoeken met alle gevolgen van dien”, aldus de opmerking vanuit de zaal.

Harry Benschop gaf vervolgens een toelichting op een aantal varianten van fiets- en wandelvoorzieningen in delen van het gebied. Bijvoorbeeld van de stuw bij Galder tot aan de Kerzelse beek en het deel ter hoogte van de Schoondonksedreef en tot slot het deel vanaf de Markweg richting Breda. Op dat laatste deel willen de terreinbeherende organisaties het fietspad verder van de Markweg aanleggen ter hoogte van de zogeheten trayvelden. Vanuit de zaal werd hier fel tegen geprotesteerd. Het bestaande fietspad ligt daar al vele jaren langs de Mark en biedt fietsers ter plaatse via het bosje een prachtig stuk natuurbeleving. Over het algemeen gaf de zaal het bestuur mee dat waar mogelijk de natuur met rust moet worden gelaten, maar dat er tegelijkertijd ruimte moet zijn voor een stukje natuurbeleving. Dit moet mogelijk zijn omdat er in het gebied maar liefst 100 hectare nieuwe natuur bijkomt.

Tot slot nog steun voor het idee van de heer Benschop om ter hoogte van de Schoondonksdreef een touwbrug of een pontje te realiseren. Vanuit de zaal werd bij wijze van steun voor dit idee verwezen naar het pontje over de Aa of Weerijs bij het Oekelsbos.

Wordt zeker nog vervolgd. Op onze Facebookpagina, onze website en via onze nieuwsbrieven zullen we de mensen op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

ALV

Voorafgaand aan de thema-avond kreeg het bestuur bij herhaling applaus van de zaal voor het gevoerde beleid in 2023, voor het financieel jaarverslag en wat we in 2023 allemaal hebben gedaan als vereniging.

De komende tijd komen we nog uitgebreid terug op de fietsverbindingen en de ideeën die er leven met kaartmateriaal en toelichting.

Volle zaal bij ALV en thema-avond recreatie

 

 

volle zaal bij lezingen klimaatbestendigheid Markdal