Algemene Voorwaarden – lidmaatschap en andere producten en diensten Vereniging Markdal

Ten behoeve van aangaan van lidmaatschap van de Vereniging Markdal via webverkoop of anders. Daarnaast van toepassing op producten, diensten en digitale inhoud die de Vereniging Markdal tegen een (onkosten)vergoeding beschikbaar stelt.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de Vereniging Markdal
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Rechten en plichten lidmaatschap
Artikel 7 – Rechten en plichten bij levering producten, diensten en digitale inhoud
Artikel 8 – Geschillen, aansprakelijkheid en klachten
Artikel 9 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij een koper of (aspirant-)lid lidmaatschap (of andere producten, digitale inhoud en/of diensten) verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en dit lidmaatschap (of deze zaken, digitale inhoud en/of diensten) door de Vereniging Markdal worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Vereniging Markdal;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper of (aspirant-)lid gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Koper of (aspirant-)lid: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die lidmaatschap, zaken, diensten en/of digitale inhoud van de Vereniging Markdal wil verwerven;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode, zoals ook lidmaatschap van de vereniging;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de koper of (aspirant-)lid of Vereniging Markdal in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper of (aspirant-)lid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Vereniging Markdal: de partij die lidmaatschap, producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan koper of (aspirant-)leden aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Vereniging Markdal en de koper of (aspirant-)lid wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van lidmaatschap, producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper of (aspirant-)lid en Vereniging Markdal gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de Vereniging Markdal

Vereniging Markdal duurzaam & vitaal;
Postlaan 15, 4835 EE Breda;
Telefoonnummer: ++31-6-40007219
E-mailadres: info@verenigingmarkdal.nl
KvK-nummer: 57 44 49 78
Btw-identificatienummer: de Vereniging Markdal is niet BTW-plichtig en bezit geen BTW-nummer
ANBI-status: de Vereniging Markdal is een vereniging waaraan stichtingen verbonden zijn die de uitvoering van de doelen van de vereniging waarborgen. De vereniging heeft een ANBI-status.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Vereniging Markdal en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de Vereniging Markdal en koper of (aspirant-)lid.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper of (aspirant-)lid beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Vereniging Markdal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Vereniging Markdal zijn in te zien en dat zij op verzoek van de koper of (aspirant-)lid zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper of (aspirant-)lid ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper of (aspirant-)lid op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper of (aspirant-)lid langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper of (aspirant-)lid zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. De Vereniging Markdal kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij zij dat uitdrukkelijk is overeengekomen met de koper of (aspirant-)lid. Afwijkingen moeten de partijen schriftelijk zijn overeengekomen en rechtsgeldig hebben ondertekend.
 5. Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen.
 6. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor alle medewerkers van de vereniging en de door haar ingeschakelde derden, tenzij anders overeengekomen zoals genoemd in artikel 3, lid 4.

Samengevat: de algemene voorwaarden moeten door iedereen ingezien kunnen worden voordat er tot betaling van het lidmaatschap (of andere zaken) overgegaan wordt. De algemene voorwaarden gelden voor iedereen. Zij mogen niet in het nadeel zijn van aspirant-leden. Wettelijke regelingen blijven geldig.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden lidmaatschap, producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper of (aspirant-)lid mogelijk te maken. Als de Vereniging Markdal gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Vereniging Markdal niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper of (aspirant-)lid duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Samengevat: het is de koper of aspirant-lid vooraf duidelijk wat het aangeboden lidmaatschap, product, digitale inhoud of dienst inhoudt.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper of (aspirant-)lid van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de koper of (aspirant-)lid het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Vereniging Markdal onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Vereniging Markdal is bevestigd, kan de koper of (aspirant-)lid de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Vereniging Markdal passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper of (aspirant-)lid elektronisch kan betalen, zal de Vereniging Markdal daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Vereniging Markdal kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper of (aspirant-)lid aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Vereniging Markdal op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De Vereniging Markdal zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de koper of (aspirant-)lid de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper of (aspirant-)lid op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon binnen de Vereniging Markdal waar de koper of (aspirant-)lid met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper of (aspirant-)lid van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het lidmaatschap, product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  5. indien de koper of (aspirant-)lid een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Samengevat: de overeenkomst (lid worden, aanschaf van product, dienst of digitale informatie) komt tot stand als de koper of (aspirant-)lid het aanbod aanvaard, en de Vereniging Markdal deze bevestigt. Daarbij zorgt de Vereniging Markdal voor een veilige webomgeving waarbinnen de betaling plaats kan vinden. Ook zorgt de Vereniging Markdal voor voldoende informatie waardoor koper of (aspirant-)lid weten wat de prijs is en waar zij terecht kunnen met klachten, en hoe zij het lidmaatschap (of levering van producten, diensten of digitale informatie) kunnen opzeggen.

Artikel 6 – Rechten en plichten lidmaatschap

 1. Aanmelding voor het lidmaatschap kan door aanmelding en betaling bij de vereniging, via de website of via een aanmeldingsformulier en bankoverschrijving
 2. Het lidmaatschap begint op datum van inschrijving in het ledenregister en is voor onbepaalde tijd.
 3. Zolang het lid de verschuldigde contributie niet of niet volledig heeft betaald, kan het lid aan zijn lidmaatschap geen rechten ontlenen.
 4. Per gezin kan één stem worden uitgebracht in de algemene ledenvergadering.
 5. Per organisatie/instelling kan één stem worden uitgebracht in de algemene ledenvergadering.
 6. Het lidmaatschap van de vereniging wordt automatisch verlengd, tenzij het lid schriftelijk opzegt bij de vereniging vóór de jaarlijkse afschrijvingen plaatsvinden. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het lopende kalenderjaar.
 7. De Vereniging Markdal handelt ter bescherming van de privacy van de leden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).
 8. Leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en stemrecht in de algemene ledenvergadering.
 9. Contributie:
  1. De leden moeten aan de vereniging een door de ledenraad jaarlijks vastgestelde contributie betalen, behalve als zij daarvan schriftelijk en overtuigend door het bestuur geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld.
  2. De verschuldigde contributie wordt geïnd door een automatische incasso. Leden kunnen bij het bestuur een verzoek indienen om de contributie door een acceptgiro te betalen.
  3. De leden zijn verplicht om aan de vereniging voorafgaand aan de incassering een correct bankrekeningnummer (IBAN) door te geven.
  4. De contributie wordt per kalenderjaar geheven, ongeacht de inschrijfdatum en omvat minimaal een kalenderjaar.
  5. Bij aanmelding vanaf 1 november betaalt het lid over het lopende kalenderjaar geen contributie.
 10. Het lidmaatschap eindigt:
  1. Door schriftelijke en tijdige opzegging van het lid. Voor een schriftelijke opzegging zoals hier genoemd stuurt het lid een e-mail naar info@verenigingmarkdal.nl of een brief naar Vereniging Markdal, Postlaan 15, 4835 EE Breda. De Vereniging Markdal mag het lid vragen naar de reden van opzegging, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. Bij overlijden en als er geen andere personen in hetzelfde huishouden zijn die het lidmaatschap kunnen of willen overnemen.
  3. Als het lid de contributie zoals vermeld op de website / het aanmeldformulier niet betaalt.
  4. Door opzegging door het Dagelijks Bestuur van de Vereniging Markdal, met opgaaf van redenen.
  5. De opzegging of de beëindiging van het lidmaatschap wordt in het ledenregister vastgelegd en schriftelijk aan het betreffende lid bevestigd.
  6. Het (aspirant-)lid kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een lidmaatschap gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Vereniging Markdal mag de koper of (aspirant-)lid vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Artikel 7 – Rechten en plichten bij levering van producten, diensten en digitale inhoud

Voor producten, diensten en digitale inhoud gelden aanvullende bepalingen die voorafgaand aan een overeenkomst met de koper of (aspirant-)lid gedeeld zullen worden.

Artikel 8 – Geschillen, aansprakelijkheid en klachten

 1. Op overeenkomsten tussen de Vereniging Markdal en de koper of (aspirant-)lid waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Vereniging Markdal is nooit aansprakelijk voor het handelen/nalaten van partners in de samenwerking.
 3. De Vereniging Markdal is nooit aansprakelijk voor fouten van en/of doorverwijzingen op websites van partners in de samenwerking.

Artikel 9 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper of (aspirant-)lid zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper of (aspirant-)lid op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. De vereniging heeft de bevoegdheid altijd dit reglement (tussentijds) te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. De leden krijgen hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
 3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de vereniging.
 4. Op deze algemene voorwaarden en op het lidmaatschap is het Nederlands recht van toepassing.
 5. Als enig deel van deze voorwaarden als niet-geldig wordt verklaard, verandert dit niks aan de toepassing van de overige algemene voorwaarden.
 6. Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan moet de uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet deze situatie worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.