De provincie Noord-Brabant neemt het beheer van de Stichting Markdal duurzaam & vitaal over. De stichting, opgericht door de Vereniging Markdal, heeft samen met de bewoners en de agrariërs een fors deel van de realisering van het Natuurnetwerk Brabant (100ha) in gang gezet. De realisering van dat NNB en de herinrichting van het Markdal zijn in een afrondende fase. De provincie en de vereniging hebben hiervoor in 2013 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De provincie stelde financiële middelen beschikbaar. Bij de herontwikkeling van de Markhoeve en bij de natuurontwikkeling zijn tekorten ontstaan. De provincie neemt met het beheer van de Stichting Markdal ook de financiële afwikkeling over, zodat zowel de natuurontwikkeling in het Markdal als de exploitatie van de Markhoeve verder kunnen. De provincie heeft bij de natuurontwikkeling in het Markdal een rol weggelegd voor de Vereniging Markdal, die gewoon zelfstandig blijft voortbestaan.

Els Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur: ‘De wijze van samenwerking tussen de provincie en deze vrijwilligersorganisatie zagen we als een vernieuwingsinstrument vanuit de samenleving. Dat werkte. De Vereniging Markdal duurzaam & vitaal heeft goed werk verricht bij het realiseren van hectares nieuwe natuur. Bij de herbestemming van boerderij de Markhoeve ontstonden echter misverstanden die leidden tot financiële tekorten. De vereniging zelf kan die niet oplossen en heeft de provincie gevraagd tot een overeenkomst te komen met de aannemer, zodat de Markhoeve in gebruik kan worden genomen. De provincie doet dit om het gebied en het gebouw weer toekomstperspectief te geven.

De Vereniging Markdal duurzaam & vitaal en de aan haar gelieerde stichting bestaat uit een bestuur van vrijwillige initiatiefnemers die van het Markdal een mooi, groen, levendig en innovatief gebied willen maken met toekomst voor natuur, bedrijven en bewoners. Van de provincie kreeg de vereniging een subsidie van 7,1 miljoen euro voor verwerving en inrichting van ca 100 hectare Natuur Netwerk Brabant. Dat is voor een groot deel gelukt. Er ontstonden echter wel financiële tekorten als gevolg van de hoge proceskosten. Bij de nieuwbouw bij de Markhoeve ging het (financieel) verder mis. Hubert Koevoets, voorzitter a.i. van de vereniging: “De huidige situatie is voor iedere betrokkene onbevredigend. De Markhoeve kan in de huidige situatie geen onderdeel worden van de verdere uitwerking van het perspectief voor Strijbeek, potentiële huurders kunnen niet terecht in de proefboerderij en zien hun plannen gedwarsboomd; omwonenden en inwoners van de gemeente Alphen-Chaam hebben te maken met een leegstaand pand en onvolledige terreininrichting; de aannemer heeft kosten gemaakt en de provincie heeft nog steeds een voormalig agrarisch bedrijf waar niets mee gebeurt. Daarom heeft de vereniging aan de provincie gevraagd om met de aannemer tot een overeenkomst te komen waarbij de proefboerderij benut kan gaan worden. Met betrekking tot de verwerving en inrichting van de natuur duurden zaken langer en kwamen de kosten hoger uit dan verwacht. We zijn blij dat de provincie bijspringt om de natuur in ons mooie Markdal alle kansen te geven.”

De provincie heeft deze hulp toegezegd onder voorwaarde dat het stichtingsbestuur onder provinciaal toezicht komt. Daarmee wordt voorkomen dat de schuld voor de provincie nog hoger oploopt en dat natuurprestaties worden teruggedraaid of stopgezet. De aannemer kan dan betaald worden, wat voorkomt dat hij beslag legt op het vermogen van de vereniging of het bestuur hoofdelijk aansprakelijk stelt. Bovendien zal de provincie de huurders compenseren voor gederfde inkomsten omdat ze geen gebruik konden maken van hun gehuurde onderkomen in de Markhoeve.

De provincie rekent af met de aannemer en compenseert toekomstige huurders. Hierdoor ontstaat een verlies van 1,2 miljoen euro. Daarnaast wordt het tekort op de grondververwerving en natuurinrichting door de provincie overgenomen, circa 2,5 miljoen.

Het bestuur licht de recente ontwikkelingen toe tijdens een Algemene Ledenvergadering op 15 september in de Leeuwerik in Galder, aanvang 20.00 uur. Dan staat ook op de agenda hoe de vereniging haar werk voort kan zetten.

 

Een lintje voor Johan Mulderswind en wolken in het Markdal