Organisatie

Wij, bewoners van het Markdal en betrokkenen bij het Markdal, hebben samen de Vereniging Markdal duurzaam en vitaal opgericht. Wij willen dat het Markdal een mooi, groen, levendig en innovatief gebied wordt, een gebied met toekomst voor natuur en bewoners.

Het begon allemaal in 2011, met een avond over de toekomst van het Markdal, georganiseerd door vertegenwoordigers van vijf natuurverenigingen. Lokale en provinciale politici van alle partijen ondersteunden het idee om het Markdal verder te ontwikkelen tot een gebied waar  water- en natuurdoelen gerealiseerd kunnen worden (KRW en EHS), maar waar ook rekening gehouden wordt met economie en leefbaarheid.

Dit leidde tot de oprichting van een platform, Platform Markdal duurzaam en vitaal. Gezamenlijk hebben wij vervolgens onze ideeën op papier gezet in het uitvoeringsprogramma Markdal.

Gedeputeerde Johan van den Hout ondertekende dit plan op 6 november 2013 uit naam van de Provincie Noord-Brabant. Daarmee kwam ruim € 11 miljoen beschikbaar voor het herinrichtingsproces van het Markdal. Daarnaast hebben wij ook op andere manieren financiële ondersteuning aangevraagd.

Om ook wettelijk een rechtspersoon te zijn hebben wij in 2013 een Vereniging Markdal duurzaam en vitaal, en een Stichting Markdal duurzaam en vitaal in het leven geroepen. De vereniging houdt zich bezig met de aansturing, de stichting is risicodragend en houdt zich bezig met de uitvoering.

VERENIGING MARKDAL

De Vereniging Markdal duurzaam en vitaal heeft > 150 leden en draait volledig op de inzet van vrijwilligers. De vrijwilligers zetten zich gezamenlijk elk jaar meer dan 5000 uur in voor overleg met belangengroepen en overheden, het organiseren van bijeenkomsten, het ontwikkelen van beleid, het schrijven van ‘richtingwijzers’ en het uitwisselen van informatie.

Belangrijk in de vereniging is het Algemeen Beraad dat in grote lijnen de koers uitzet. Het Algemeen Beraad bestaat uit ongeveer 17 personen die zoveel mogelijk verschillende belangen en expertises vertegenwoordigen. Iedereen is echter op persoonlijke titel lid van het Algemeen Beraad.

De dagelijkse leiding van de vereniging is in handen van het Dagelijks Bestuur dat bestaat uit 5 personen uit het Algemeen Beraad. Het Dagelijks Bestuur waarborgt en coördineert de dagelijkse gang van zaken en houdt zich bezig met bestuurlijk overleg. In het bestuur is Ruurd Dijkman voorzitter, Jan Roovers penningmeester, Hein Hilhorst secretaris en zijn Joost de Jong en Nellie Raedts algemene bestuursleden.

Voor specifieke thema’s of aandachtsgebieden die belangrijk zijn in het Markdal, zoals bijvoorbeeld water en natuur, landbouw, de A58, Strijbeek, recreatie en beheer, bestaan aparte werkgroepen. In de werkgroepen werken direct belanghebbenden uit de omgeving de thema’s en aandachtsgebieden inhoudelijk verder uit. Elke werkgroep wordt gecoördineerd door één van de leden van het Algemeen Beraad.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Vereniging Markdal.

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement vindt u hieronder.

STICHTING MARKDAL

Om het uitvoeringsprogramma goed te laten verlopen stuurt de Vereniging Markdal duurzaam en vitaal een stichting aan, de Stichting Markdal duurzaam en vitaal.

Deze stichting is risicodragend en verantwoordelijk voor het herinrichtingsproces. Het proces wordt gecoördineerd en begeleid door een procesmanager. De procesmanager stuurt een team van medewerkers aan die onder andere afkomstig zijn van de provincie en het waterschap.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Stichting Markdal.

De Statuten van de Stichting Markdal vindt u hieronder.