Water

“De waterkwaliteit van de Mark is qua stikstof- en fosforgehalte iets verbeterd, maar het zuurstofgehalte van het water is de laatste jaren juist weer verslechterd”. Dat zei Leo Santbergen van waterschap Brabantse Delta op een themabijeenkomst van de Vereniging Markdal en Natuurpunt Markvallei.

Het prikkelende thema van de avond was ‘Moet de waterkwaliteit in de Mark zodanig worden verbeterd dat je er veilig in kunt zwemmen’? Wat dat betreft was de man van het waterschap heel duidelijk: “Ik zou het niet doen. En als je het al wilt doen – bijvoorbeeld in het kader van de internationale actie Big Jump die 9 juli op het programma staat – dan moet je een vergunning hebben en vooraf het water laten onderzoeken.”

Leo Santbergen hield de ruim 40 aanwezigen in de Pekhoeve in Ulvenhout voor dat dat er zorgen zijn over het zuurstofgehalte in het water dat vanuit Vlaanderen ons land in komt bij Strijbeek. Het zuurstofgehalte is te laag. Dat wordt met name veroorzaakt door riool overstorten die in België nog op de Mark lozen en doordat er ’s zomers minder water stroomt. Het waterschap en de Vlaamse Milieumaatschappij meten sinds enige tijd bij Castelré en Strijbeek de waterkwaliteit. Santbergen voorziet nog een probleem omdat de normen voor het zuurstofgehalte in het water in België en Nederland verschillen. De norm in ons land is strenger en als België een minder strenge norm hanteert dan wordt het hier moeilijker om aan de norm te voldoen en moeilijker om in 2027 te voldoen aan de normen in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Dat laatste leidde bij de aanwezigen in de zaal tot enkele kritische vragen, omdat het niet halen van die normen in 2027 wel eens tot nieuwe problemen zou kunnen leiden. Na de stikstofaffaire zou dit tot nieuwe sancties van Brussel kunnen leiden. En juist donderdag 11 mei kwam het nieuws naar buiten dat de Raad voor de Leefomgeving vreest dat Nederland nog verder op slot gaat omdat de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater niet voldoet. Een nieuw hoofdpijndossier voor het kabinet. Lees hierover meer op de website van BNDeStem .

Toch vindt Leo Santbergen het te ver gaan om te zeggen dat er veel te weinig gebeurt. De herinrichting van het Markdal gaat volgens hem zeker een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en een positieve invloed hebben op de kwaliteit en de stand van het grondwater. Nogmaals: Santbergen vindt dat er belangrijke stappen zijn en worden gezet, maar alle KRW-doelen gaan we in 2027 niet halen. “We gaan zes kilometer beekherstel uitvoeren, optimaliseren bestaande meanders en leggen nieuwe meanders aan, pakken verdroging aan en plaatsen drempels om verdroging in het landbouwgebied tegen te gaan.”

Landbouw

Michael van der Sloot, waterdeskundige van de ZLTO, haalde in zijn presentatie het Deltaplan agrarisch waterbeheer aan dat de ZLTO samen met de waterschappen heeft opgesteld. Doel schoner en voldoende zoetwater en verbetering van het bedrijfsrendement. Hij hield de zaal wel voor dat met het paniekbeleid van de overheid soms het paard achter de wagen wordt gespannen. Zo spannen boeren zich in om alle koeienmest op eigen land uit te rijden. Vervolgens ziet Den Haag dat er dingen niet goed gaan en komt er ineens een maatregel dat er korter mest mag worden uitgereden en soms minder mest op het land mag. Vervolgens dwingt dat die boer weer om kunstmest te gebruiken, dat komt weer in het water terecht terwijl met eigen koeienmest juist nauwelijks iets in het water terecht komt.

Vanuit het publiek kwam vooral de boodschap dat er veel meer tempo moet worden gemaakt. Er is te weinig gedaan om de Europese normen te halen in 2027 en het is naïef om te denken dat Europa Nederlands toestaat om ‘weer een geitenpaadje te nemen’ om niet aan de normen te hoeven voldoen.

Lees meer over de avond op de website van BNDeStem.

Wilt u de presentaties van de avond inzien:

Presentatie Leo Santbergen

Presentatie Michael van der Sloot

zwemmen in de MarkFuut met jong in het Markdal