De belangstelling voor de presentatie van de ontwerpbestemmingsplannen van Alphen-Chaam en Breda voor het nieuwe Markdal was massaal woensdagavond 13 maart. Vertegenwoordigers van de provincie, de twee gemeenten, het waterschap Brabantse Delta en de Vereniging Markdal duurzaam & vitaal waren aanwezig om de vele vragen van de bijna 200 aanwezigen te beantwoorden.

Voordat de mensen hun vragen konden stellen bij een van de stands in de Leeuwerik in Galder waren er verschillende inleidingen om de plannen voor het voetlicht te brengen. Als de plannen definitief in hun huidige opzet worden vastgesteld is in het kort de weg vrij voor: voor ruim 100 hectare nieuwe natuur in het zogeheten Natuur Netwerk Brabant, kan de loop van de rivier de Mark van de grens met België tot aan Breda worden gewijzigd en verlengd met plusminus 3 kilometer nieuwe meanders, worden nieuwe grenzen vastgesteld voor het NNB, krijgen bewoners en ondernemers nieuwe kansen en wordt maatwerk geleverd op tal van locaties in het buitengebied van de twee gemeenten, agrariërs krijgen de ruimte soms om extra woningen te bouwen en soms om nieuwe teelttechnieken toe te passen, zij betalen hiervoor een bijdrage en/of verkopen grond voor het realiseren van nieuwe natuur.

Belangrijke mijlpaal

Voorzitter Jettie Rattink noemde het vaststellen en in procedure brengen van de ontwerpbestemmingsplannen een belangrijke mijlpaal. Maar, er zullen er nog veel volgen voor met de uitvoering daadwerkelijk kan worden begonnen. Er zijn al ideeën voor nieuwe natuur, maar die kunnen pas concreter worden als de uitvoeringsplannen voor de nieuwe loop van de Mark definitief zijn. Er is een voorkeursalternatief voor de nieuwe Mark, maar dat kan concreet worden ingevuld als de bestemmingsplannen definitief zijn. Dit gaat in nauwe samenwerking met Brabantse Delta. Het wordt dan een definitief plan voor de uitvoering van wat heet de Kaderrichtlijn Water (KRW).

De voorbereidingen om tot de ontwerpbestemmingsplannen te komen hebben ruim vier jaar geduurd. Voor het verwerven van gronden was o.a. maatwerk nodig in de ruimtelijke ordening. Dat maatwerk maakt deze plannen noodzakelijk. In haar inleiding tijdens de informatieavond in Galder zei voorzitter Jettie Rattink van de Vereniging Markdal: “Het is eindelijk zo ver. De plannen gaan in procedure. Op 6 november 2013 hebben we een boom geplant en toen stond in de krant de kop Markdal in 2018 Europees natuurgebied. Zover zijn we nog niet, maar ik ben heel blij met alle mensen die meegedacht en gewerkt hebben en blij met de volle zaal vanavond, die de betrokkenheid weergeeft.” Presentatie Jettie Rattink.

Samenwerking vereniging met overheden

Voorzitter Harrie Nuijten van Streeknetwerk LandStad de Baronie en oud-burgemeester van Alphen-Chaam nam daarna het stokje van haar over. Nuijten memoreerde hoe hij als burgemeester al in 2011 werd benaderd Sjef Langeveld, bestuurslid van de Vereniging Markdal, of de gemeente wilde meewerken aan project voor het Markdal. “En bij die man weet je nooit waar je ja tegen zegt, maar het gevolg is wel dat we hier vanavond zitten.” Het werk van de vereniging is volgens hem van groot belang. “LandStad de Baronie koketteert graag met wat in het Markdal is gepresteerd door de vereniging en de betrokken overheden en instanties.”

Na zijn toespraak volgde een videopresentatie waarin verschillende bestuurders het werk van de vereniging roemen en toelichten waarom het Markdal voor alle betrokkenen zo belangrijk is. Bestuurders over het proces in het Markdal.

Zienswijzeprocedure

Beleidsmedewerker buitengebied Ad Neele van de gemeente Breda gaf vervolgens een uitgebreide toelichting op de ontwerpbestemmingsplannen. Allereerst benadrukte hij dat de nieuwe plannen aansluiten op de bestaande plannen buitengebied. Het gaat er bij de plannen nu om dat initiatieven mogelijk worden waarvoor de provincie met ‘nadere regels’ ruimte heeft gegeven. Op deze manier komen er gronden beschikbaar voor die nieuwe loop van de Mark. Hij wees erop dat de nieuwe grenzen van het Natuur Netwerk Brabant niet betekenen dat er minder nieuwe natuur komt. In Breda is het zelfs fors meer en in Alphen-Chaam gaat er evenveel uit het oorspronkelijke gebied weg als dat er elders bij komt. Over de procedure zei de heer Neele dat na de nu lopende zienswijze procedure de vaststelling van de plannen volgt door de gemeenteraden. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen vervolgens in beroep gaan bij de Raad van State. Presentatie Ad Neele, de zienswijzeprocedure.

Hierna maakten tal van mensen van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen.

Ter inzage tot en met 23 april

De plannen liggen vanaf 12 maart zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen tot en met 23 april. Bezwaren tegen de nieuwe grenzen van het NNB moeten bij de provincie worden ingediend. Na het verwerken van de zienswijzen volgt behandeling in de gemeenteraad. De ontwerpbestemmingsplannen tellen inclusief bijlagen vele honderden pagina’s. Op de website van de vereniging Markdal https://verenigingmarkdal.nl/komt zo snel mogelijk een leeswijzer te staan. De volledige plannen zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

(tekst: René Kloeg; foto: Vincent Oudendijk)