Crisis of kansen voor land- en tuinbouw in en om het Markdal? Dit was het gespreksonderwerp tijdens een bijeenkomst op 15 november in de Leeuwerik in Galder van boeren en tuinders uit het Markdal en omgeving. De werkgroep Landbouw van de Vereniging Markdal organiseerde de bijeenkomst. Aan de hand van een inleiding door René Rijken van Waterschap Brabantse Delta ontstond een levendig gesprek. Rijken besprak onder andere de droogteproblematiek in het Markdal, wateroverlast en de waterkwaliteit in combinatie met de stikstofproblematiek. Op alle drie deze punten ontstond een levendige discussie.

Met name voor akkerbouwers en tuinders is de droogte ee n groot probleem. Dat wordt nog versterkt door de toenemende hitteproblemen die ervoor zorgen dat het blad van de gewassen verbrandt. De droogte maakt beregenen noodzakelijk. Om te zorgen dat de grondwaterstanden worden verbeterd moet er het nodige worden gedaan. Zo is er tijdens de avond gesproken over aanleggen van kleine stuwen in watergangen en dempen van greppels die ooit zijn gegraven om het water juist af te voeren. In het algemeen kun je zeggen dat droogte en wateroverlast problemen geven maar ook kansen.

Na de geanimeerde gesprekken over deze onderwerpen gaf bestuurslid Hubert Koevoets van de Stichting Markdal informatie over de grondposities in het Markdal en welke percelen nu op de markt zijn gebracht.

De werkgroep Landbouw gaat de komende tijd in kleinere groepen de besproken onderwerpen verder uitdiepen.

 

boekpresentatie 10 oktoberlandschap Markdal