Nieuwsbrief Markdal na besluitvorming AB op 28 september over doorstart

Doorstart herinrichting Markdal Zuid

In het verleden heeft waterschap Brabantse Delta u met deze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de herinrichting van het Markdal. U ontvangt nu opnieuw een nieuwsbrief omdat het project een doorstart krijgt.

Bijna 10 jaar heeft de ‘Vereniging Markdal duurzaam en vitaal’ zich intensief ingezet om het gebied langs de Mark, tussen de Belgische grens en Breda mooier, natuurlijker en klimaatbestendiger te maken. Veel werk is verricht en plannen zijn voorbereid. En hoewel het afgelopen jaar wat rustig is geweest, gaan we door. Het enorme enthousiaste voorwerk van vele vrijwilligers verdient het om de plannen tot een goed einde te brengen. En het Markdal verdient het. Daarvoor hebben de provincie Noord-Brabant en het waterschap de afgelopen periode de voorbereidingen getroffen. Zij hebben overlegd met de projectpartners en vertegenwoordigers van belanghebbenden.

Daarom heeft het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta op 28 september 2022 besloten geld vrij te maken om de plannen rond het Markdal verder uit te werken. Samen met de provincie en de vele partners in het gebied. Vanaf nu zal het waterschap het stokje overnemen van de vereniging en eerste aanspreekpunt zijn voor het project. De Vereniging Markdal blijft wel nadrukkelijk betrokken bij het project.

Wat is het doel?

We gaan voor het realiseren van natuur, waarbij de Mark als levensader door het Markdal stroomt. Door de natuurlijke inrichting van het Markdal en door de Mark zelf anders in te richten, onder andere met een meander (kronkelende zijbeek), wordt het water schoner en de biodiversiteit verhoogd. Zo kunnen we voldoen aan de verplichtingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarbij willen we dat de natuurontwikkeling samengaat met de mensen die wonen en werken in het Markdal. We sluiten met de natuurdoelen dan ook aan bij het oude agrarisch gebruik van het beekdal. Denk aan nat- en vochtig hooiland, kruiden en faunarijk grasland en ook ‘beek begeleidend bos’. Tot slot kunnen we ons met die hernieuwde inrichting van het Markdal beter wapenen tegen de steeds vaker voorkomende extreme buien en langdurige droogte. Mooier, ecologischer en duurzamer.

Aanpak

Het waterschap wil zoveel mogelijk verder werken op basis van het voorlopig ontwerp (VO) dat in 2020 is opgesteld. We willen met de betrokkenen en belanghebbenden in het gebied in gesprek om verder te verkennen hoe we dit plan uit kunnen voeren. Daarbij nemen we de eerder gemaakte afspraken met de Vereniging Markdal in mee. Bent u grondeigenaar of belanghebbende in het gebied? Dan nemen wij binnenkort contact met u op.

Zuidelijk deel Markdal

We beginnen met het zuidelijk deel van het gebied; van de Belgische grens tot aan stuw Galder. Hier is gebleken dat er aanpassingen in het VO nodig zijn. Daarvoor wil het waterschap eerst in gesprek met de direct belanghebbenden om de mogelijkheden van deze aanpassingen op het VO te bespreken. Het aangepast VO willen we met elkaar aan het einde van dit jaar afronden. Daarna werken we verder aan het definitief ontwerp (DO). Dat legt het waterschap te zijner tijd ter inzage. Het waterschap houdt rekening met de volgende planning:

Meer informatie

Grondeigenaren en direct belanghebbenden in zuidelijke deelgebied worden in eerste instantie individueel benaderd. Meer informatie over het Voorlopig Ontwerp is te vinden op het informatieportaal over de herinrichting van het Markdal. Heeft u vragen over het project, dan kunt u ook contact opnemen met het waterschap via mail markdal@brabantsedelta.nl

Markdal bij de Duivelsbrugdagverrijking