Zoals ook in een persbericht bekend gemaakt, is er op 21 december een digitale Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Markdal. Zie de uitnodiging hieronder.

 

Aan de leden van de vereniging Markdal, duurzaam en vitaal

Markdal,  14-12-2020

Geachte, mevrouw, heer,

Graag nodigen wij u uit voor een Leden Vergadering van de Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Deze bijeenkomst zal plaats vinden op maandag 21 december 2020 van 19u30 tot 22u00.  Dit keer digitaal. U kunt zich via info@verenigingmarkdal.nl opgeven bij Jan Roovers. Heeft u vragen dan kunt u hem bellen ( 06-50601647) Graag aanmelden voor 20 december.

We hadden gedacht voor een aantal leden plaats te hebben in de Leeuwerik in Galder. Vanaf die locatie hadden we immers een livestream willen organiseren. Nu de nieuwe maatregelen al deels bekend zijn, en de Leeuwerik wederom helemaal dicht gaat zijn we genoodzaakt de ledenvergadering volledig digitaal te laten plaatsvinden.  Het is wel prettig als u alvast aangeeft of u digitaal mee wil doen aan een Ledenvergadering. U krijgt dan op de dag van de vergadering per email een link om in te kunnen loggen bij de digitale vergadering. Vragen kunt u stellen via een chatbox. Tegelijk met de link voor deelname aan de vergadering krijgt u een uitleg hoe u mee kunt doen.

Waarom nu een ledenvergadering, daarvoor zijn drie redenen:

 • Door de Corona hebben we steeds maar weer de planning van een ledenbijeenkomst uitgesteld, maar nu ligt er het Voorlopig Ontwerp voor de aanpassingen in het Markdal. We willen graag met u kijken welk resultaat hebben we nu bereikt, wat zijn nog punten die nader overleg vragen, waar staan we nu in het proces en hoe ziet het vervolgtraject eruit.
 • Bestuurswisselingen. Jettie Rattink gaat per 21 december het bestuur verlaten. Iets wat ze al langer wilde, en nu kan: er zijn twee nieuwe bestuursleden die al enige tijd meedraaien. Het is daarom verstandig ze nu te laten benoemen als bestuurslid. Uitstel tot de ALV (Algemene ledenvergadering) van begin 2021 is niet nodig. In de nieuwsbrief van de vereniging die u de komende week ontvangt kunt u meer lezen over de beide nieuwe bestuursleden.
 • Het is bovendien een goed moment om u bij te praten over de stand van zaken rond de obligaties, waar we ook op de ALV van Januari over gesproken hebben.

De eerste reden vraagt om een inhoudelijk gedeelte, de beide andere reden horen thuis in een huishoudelijk gedeelte. We beginnen met het huishoudelijk gedeelte om 19u30. We hebben pauze van 20u15 tot 20u25.

Na de pauze begint dan het tweede gedeelte van de avond.

Daarin geeft allereerst Sjef Langeveld aan hoe we als vereniging nu naar het VO kunnen kijken. Marcel van Miert (procescoördinator) geeft aan waar we nu staan in het hele proces naar de daadwerkelijke “schop in de grond”.

Daarna is het woord wederom aan Sjef Langeveld. Op weg naar dat duurzame en vitale Markdal zijn er tal van andere aspecten die aandacht vragen. Er wordt ook aan die aspecten verder gewerkt en vooral wat kan dat betekenen voor integrale beheer in de toekomst. Sjef geeft een impressie.

Denkt u erover na om actief een inhoudelijke bijdrage te gaan leveren aan de vereniging? Meldt u aan, we kunnen dan gezamenlijk kijken welke mogelijkheden er zijn en waar uw belangstelling naar uitgaat. Aanmelden kan via info@verenigingmarkdal.nl of op de avond van de 21ste via de chat.

Het verloop van deze Ledenvergadering is onderstaand aangegeven. Bijgevoegd zijn de in de agenda genoemde bijlagen.

Niet-leden van de Vereniging Markdal –zoals uw vrienden, kennissen, buren en familie- zijn van harte welkom op deze avond (uiteraard zonder stemrecht).

Ik hoop u dit keer digitaal te ontmoeten,

Vriendelijke groet,

Sjef Langeveld, voorzitter a.i.

Conceptagenda Algemene Ledenvergadering 21 december 2020

 • 19.00 – 19.30 inloop digitaal
 • 19.30 – 20.15 huishoudelijk deel met de volgende onderdelen:
  • Opening, welkom en vaststelling agenda
  • Vragen n.a.v. en goedkeuring concept-notulen ALV 20 januari 2020 (zie bijlage 1)
  • Voorstel tot benoeming 2 bestuursleden (zie bijlage 2)
  • Voorstel tot nader uitwerking van uitgifte obligaties (deze bijlage volgt vrijdag)
 • 20.15  sluiting van het huishoudelijk gedeelte van deze ledenvergadering
 • 20.15 – 20.25 pauze
 • 20.30 start van het inhoudelijke gedeelte
 • 20.30 – 20.45 gefilmd gesprek met Sjef Langeveld, ter introductie op het gesprek rond het VO (voorlopig ontwerp)
 • 20.45 – 21.00 toelichting op de punten die discussie vragen of oproepen. Welke punten vragen nog om uitwerking bij het DO (definitief ontwerp)?
 • 21.00-21.20 toelichting van Marcel van Miert over het vervolgproces.
 • 21.20-21.30 hoe krijgt betrokkenheid van de vereniging en alle direct betrokkenen vorm de komende jaren?
 • 21.30-21.45  beantwoorden van vragen, op/aanmerkingen die tussentijds nog niet beantwoord zijn
 • 21.45-21.55  hoe wordt naast bovenstaande zaken verder gewerkt aan het duurzame en vitale Markdal?
 • 21.55 afsluiting door Sjef Langeveld

Uiteraard kunt u tussentijds vragen stellen en/of opmerkingen maken, Alleen gaat dat deze avond via de mogelijkheid van ‘Chats’. Die zullen dezelfde avond ook beantwoord worden in de digitale bijeenkomst.