Op de prachtige locatie Nuwenhuys aan de Reeptiend organiseerde de Vereniging Markdal op vrijdag 25 november j.l. een bijeenkomst voor een tiental leden van Provinciale Staten van Noord- Brabant. Doel van de bijeenkomst was de wens van de Vereniging Markdal om haar netwerk uit te breiden en de Statenleden te informeren over de gebiedsgerichte aanpak in het Markdal. De Vereniging heeft ook een aantal lessen meegegeven voor een succesvolle aanpak om burgerorganisaties een rol te laten spelen bij de gebiedsgerichte aanpak van de Provincie.

“We zijn trots op wat we hier bereikt hebben,” zei Nellie Raedts, bestuurslid van de Vereniging in haar presentatie over hoe de Vereniging gewerkt heeft. Ze wees op de grond die beschikbaar is gekomen om van de Mark een vrijstromende Mark te maken, inmiddels 102 ha. En de bestemmingsplannen die inmiddels onherroepelijk zijn geworden. Het waterschap Brabantse Delta kan nu verder aan de slag met de uitvoering. Door de intensieve samenwerking met de bewoners en agrariërs, vaak aan de keukentafel, is er breed draagvlak ontstaan voor de plannen die onder regie van de Vereniging zijn ontwikkeld, aldus Nellie Raedts.

“Er heerst een vertekend beeld over de Vereniging Markdal in het Provinciehuis en we willen vandaag ons eigen verhaal vertellen met een blik gericht op de toekomst van dit gebied. We zitten in de haarvaten van dit gebied en we willen een verbindende rol blijven spelen tussen burgers en de overheden”, aldus voorzitter Ruurd Dijkman.

“We verwachten van het Provinciaal Bestuur dat ze niet alleen burgers betrekken bij haar beleid, maar echt zoeken naar samenwerkingsvormen met burgerorganisaties in de regio. Dat vereist een goede balans tussen loslaten en regie houden. Het gaat om wederzijds vertrouwen en respect”, aldus Joost de Jong, bestuurslid van de Vereniging in zijn presentatie over wat de lessen zijn voor de toekomst. Hij merkte op dat er nu een goede samenwerking is met het Waterschap Brabantse Delta die nu de uitvoering ter hand neemt.

De Statenleden spraken hun bewondering uit voor de positieve energie van de vrijwilligers van de Vereniging Markdal. Ze hebben respect voor hun motivatie om – na alles wat er gebeurd is vorig jaar – door te gaan met een blik naar de toekomst.

Na de discussies hebben de Statenleden een  bezoek gebracht aan de zelfoogsttuin “Wortels in Breda”.

Presentatie voor Statenleden 25 november 2022

Meer informatie: Joost de Jong, 06-2811 3854  joostdejong@gmail.com

 

 

landschap Markdalluisterend naar een presentatie tijdens de Algemene Ledenvergadering