Het Algemeen Beraad is richtinggevend voor de vereniging Markdal duurzaam & vitaal. Het is divers samengesteld uit ongeveer 18 personen met verschillende achtergronden, die betrokken zijn bij het Markdal. Het Algemeen Beraad komt in principe maandelijks bijeen. De hoofdzaken van dat wat besproken is in het Algemeen Beraad vindt u hieronder.

Hoofdzaken AB 18 juli 2018

Voor de afronding en verantwoording van de 5-jarige samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en de vereniging Markdal duurzaam & vitaal, in oktober dit jaar, worden de resultaten – zoals de reeds verworven hectares – in beeld gebracht. Daar de activiteiten door de gekozen werkwijze, het meerwaardetraject, de nog goed te keuren wijzigingen in bestemmingsplannen en de extra beschikbaar komende hectares voor de NNB-afronding pas in latere jaren volledige gerealiseerd zullen worden, wordt een Aanvullende Overeenkomst met de Provincie voorbereid.

Voor het ontwerp van de kruising van de te verbreden A58 wordt samengewerkt met betrokkenen in het Platform van A58 naar Beter. Daarin is nu met alle regionale partijen consensus bereikt over de aanpak.

Hoofdzaken AB 23 mei 2018

Het aantal uren vrijwillige inzet ten behoeve van het Markdal komt dit jaar uit op 6894,5 uur. Dat is weer een stijging, nu van + 7 %.

Er zal een zomerexpositie met als thema ‘De Mark: stroom door de tijd’ gehouden worden. Gericht op het informeren over de loop van de Mark en de nieuwe meander plannen in het Voorkeursalternatief. Opening op vrijdagmiddag 13 juli en de zaterdag- en zondagmiddagen tot 19 augustus. Dankzij de gastvrijheid van de Protestantse gemeente in het Ginneken is de oude monumentale Laurentiuskerk daarvoor beschikbaar.

De vormgeving van de kruising van de A58 met het Markdal vraagt veel aandacht. Het overleg via het ‘Platform van A58 naar Beter’ met Rijkswaterstaat is zowel procedureel als qua inhoudelijke oplossingen moeizaam. Het streven is gericht op een verdiepte ligging.

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt het ‘privacystatement’ besproken.

Hoofdzaken AB 18 april 2018
Onder andere als voorbereiding op geleidelijke transitie van visie-ontwikkeling naar realisatie wordt een thema-avond georganiseerd over: ‘Hoe kunnen we vanuit het Algemeen Beraad – als spil van de vereniging – de organisatie rond AB, DB en stichting optimaal vorm geven voor een soepele werkwijze, waarbij de inbreng van een ieder zo goed mogelijk tot z’n recht kan komen’.
Voor de betrokkenheid van het ‘Algemeen Beraad’ bij de gemeentelijke bestemmingsplannnen en de waterschapsprocedures zijn overlegvormen voor samenwerking afgesproken.

Zo wordt ook de betrokkenheid bij de recreatieve routestructuur besproken. Voor de tijdige beschikbaarheid van de budgetten is er in het Breed Bestuurlijk Overleg een specifieke ‘partnergroep recreatieve routes’ ingesteld.

Om kennis te maken met de nieuwe gemeenteraden en deze te informeren over de laatste stand van zaken in het Markdal-proces wordt er een informatieve bijeenkomst gepland, waarvoor ook de leden van de Provinciale Staten uitgenodigd worden.

Hoofdzaken AB 21 maart 2018 De verdere afwerking van de ontwerpbestemmingsplannen wordt besproken. Dit omvat niet de mogelijke ontwikkelingen bij Ulvenhout-Zuid. Daarvoor komt een afzonderlijk bestemmingsplan. De ontwerpbestemmingsplannen bevatten straks wel de vrijwillige vormvrije MER waarin opgenomen de ondersteunende deelstudies Landschap Ecologische Systeem Analyse (LESA). Daar wordt momenteel druk aan gewerkt. In de huidige overgangsfase naar de situatie waarin de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de bestemmingsplannen bij de gemeenten ligt, gaat veel aandacht uit naar het verder verstevigen van de samenwerking met alle betrokken partijen. Eenduidig communiceren is een van de facetten daarbij. De vereniging is met het platform ‘van A58 naar Beter’ intensief betrokken bij het zoeken naar een passende kruising van een te verbreden A58 met het nieuw in te richten Markdal. Diverse studies en activiteiten moeten nog tot resultaat komen. Dat zal waarschijnlijk in april zijn beslag krijgen. Een informatieve tentoonstelling over de veranderingen in het Markdal wordt gepland voor de periode 13 juli tot 19 augustus. Die tentoonstelling zal te zien zijn in de oude Laurentiuskerk van de protestantse gemeente in het Ginneken.

Hoofdzaken AB 21 februari 2018 Voor de inzet om de gewenste ontwikkeling bij Ulvenhout-Zuid te realiseren bestaat overeenstemming. Het hydrologisch profiel en het realiseren van het Voorkeursalternatief (VKA) worden in detail besproken. Het voorbereidingsteam wordt gevraag diverse aspecten – zoals grondverzet, drainerende werking, waterberging en meetgegevens – te bezien en te optimaliseren. De daaruit volgende gewenste routestructuur met de gewenste bruggen zal in een volgend AB besproken worden.

Hoofdzaken AB 7 februari 2018 Samen met de gemeenten Alphen-Chaam en Breda wordt nu na de consultatieronden de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan Markdal voorbereid. Dit omvat onder andere de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan, de NNB-begrenzing, de toelichting op de na te streven natuurtypes, de vrijwillige vormvrije MER, etc. Daarnaast worden de antwoorden op de in de consultatieronde ontvangen reacties geformuleerd.  De provincie heeft de sleutel en het beheer van de Markhoeve in Strijbeek op 6 februari aan de Vereniging Markdal overgedragen.

Hoofdzaken AB 24 januari 2018 Vanwege de urgentie om bijtijds de beantwoording van eerdere suggesties, de ontwerpbestemmingsplannen, de toelichting, de NNB-begrenzing en de natuurdoeltypen te bespreken voordat deze vastgesteld worden, wordt een extra algemeen beraad op 7 februari ingelast. Wieke Bonthuis wordt definitief als lid van het Algemeen Beraad verwelkomd. Om in de behoefte bij de diverse belangengroepen voor betrokkenheid bij de nu voorliggende plannen te voorzien, zal daarvoor een brede informatie sessie in maart georganiseerd gaan worden.

Hoofdzaken AB 20 december 2017 De geactualiseerde tijdsplanning wordt besproken. De diverse initiatieven zullen eind januari afgerond zijn als onderdelen in de ontwerpbestemmingsplannen. De nieuwe colleges zullen na de verkiezingen van 21 maart het ontwerpbestemmingsplan vaststellen en via de gemeenteraad in juni/juli in procedure brengen. Met een aantal richtinggevende uitgangspunten wordt ingestemd met de ontwikkelingsplannen voor Ulvenhout-Zuid – Koekelberg. Er zal voor dit voorjaar en deze zomer een informatief activiteitenprogramma met wandel- en fietstochten in het Markdal opgezet worden. Dit komt in de plaats van de ‘voorjaarsbijeenkomst’.

Hoofdzaken AB 22 november 2017 Besloten wordt tot overgang naar een nieuwe werkgroepenstructuur. Dit omdat de fase van visievorming nu overgaat in meer projects- en gebiedsgewijze vormgeving met direct betrokkenen. Dit is ook de start van een werkgroep samenwerking met Vlaanderen, die vooral de nieuwe ontwikkelingen en kansen aldaar zal gaan signaleren en volgen. De afronding van de ruimtelijke initiatieven, de voortgang, tijdsplanning en samenwerking met gemeenten en waterschap voor ontwerp- bestemmingsplanproces en voorkeursalternatief (VKA) wordt verder vormgegeven.

Hoofdzaken AB 25 oktober 2017   Om het Algemeen Beraad bijtijds bij de behandeling van de reacties op bestemmingsplan te betrekken, wordt het volgende AB vervoegd naar 22 november. Het huidige conceptontwerp bestemmingsplan betreft alleen de wijzingen op vigerende bestemmingsplannen van Alphen-Chaam en Breda. De binnengekomen reacties vragen met name om een uitgebreidere toelichting. Veel vragen die niet op de bestemmingsveranderingen slaan, zullen pas bij de besluitvorming over de nieuwe loop van de Mark via het waterschapstraject volgend jaar aan de orde komen. De benodigde onderzoeken daarvoor worden nu uitgevoerd.    

Hoofdzaken AB 27 september 2017 Ten aanzien van een aanlegsteiger bij de Duivelsbrug is aan het waterschap als vergunning verlenende instantie gemeld dat: ‘Het ons verstandig lijkt om de locatie van de steiger te heroverwegen of er helemaal vanaf te zien zolang er geen adequate oplossingen voor o.a. de overlastproblemen zijn gevonden’. RWS/InnovA58 heeft bevestigd dat de voorstellen voor eco- en recreatieve passages door de A58 als ‘klantenwensen’ door het Bureau Witteveen&Bos in het ontwerp tracé meegenomen worden. Vanuit het Platform van A58 naar Beter wordt zelfstandig een voorstel voor een ‘verdiept’ tracé voor de verbrede A58 uitgewerkt.

Hoofdzaken AB 30 augustus 2017 Het komende bestuurlijk overleg over een vervolg op de huidige overeenkomst wordt voorbereid. Met de voorziene extra te verwerven extra 150 ha’s kan de provinciale opgave voor het Markdal afgerond worden, zodat er rust in het gebied ontstaat. Diverse initiatieven uit het Perspectief voor het Markdal zijn in de afrondende fase om bij de procedure voor het ontwerp Bestemmingsplan mee te gaan. Er zal op basis van de uitgangspunten en werkwijze van de Vereniging Markdal een werkgroep Klokkenberg de ontwikkelingen volgen, en in overleg inbreng leveren. Dit alles om de samenhang in het gehele Markdal over natuur recreatie, enz. te vergroten. Bij de Algemene Ledenvergadering van 18 september zal naast de verantwoording over het gevoerde beleid de aandacht gericht worden op de nieuwe structuur van huidige en nieuwe werkgroepen met een oproep aan vrijwilligers om deel te nemen.  

Hoofdzaken AB 19 juli 2017 Het aantal verzoeken naar aanleiding van de ‘van binnenuit’ werkwijze en de ontvangen Eenvoudig Beter Trofee neemt toe. Waar relevant wordt -zo mogelijk- hieraan meegewerkt. Het voorkeursalternatief (VKA) wordt in aanwezigheid van de omgevingsmanager van het waterschap verder uitgewerkt. Met het Platform ‘van A58 naar Beter’ kan de verdiepte ligging van de A58 zelfstandig en ten behoeve van het RWS-InnovA58 uitgewerkt worden. De aanpak en consequenties worden in beeld gebracht. Door de nieuwe fase van uitwerking innovaties wordt de overgang naar nieuwe werkgroepen vorm gegeven.

Hoofdzaken AB 29 juni 2017 De gespreks- en informatieavond van 12 juni over het VKA (voorkeursalternatief) voor de nieuwe loop van de Mark werd goed bezocht en is positief verlopen. Colleges van Alphen-Chaam en Breda hebben in beginsel ingestemd met deze basis voor het ontwerp Bestemmingsplan. Alphen-Chaam beslist na redactionele aanpassingen definitief op 8 augustus. De Algemene Leden Vergadering (ALV) is op 18 sept. Met de jaarverslagen van de Vereniging en de Stichting wordt ingestemd. Na het huishoudelijk gedeelte van de ALV wordt gedacht aan een inspirerende sessie om de innovatie in het Markdal verder vorm te geven. Via het Platform van A58naarBeter is ten behoeve van een adequate passeerbaarheid van de snelweg voor natuur en mens een voorstel aan InnovA58 een voorgelegd. Deze Quick Scan studie van Arcadis geeft aan waar en hoe er niet alleen meer verkeerscapaciteit op de A58, maar ook meer capaciteit voor de toenemende natuur en recreatie haaks op het A58 tracé gevonden kan worden.