Perspectief voor het markdal

In het Perspectief voor het Markdal leest u hoe wij, door aanpassingen in het ruimtegebruik in het Markdal, het Markdal een toekomst willen geven op het gebied van natuur en landschap, leefbaarheid en economische vitaliteit.

Een onderdeel van het Markdal is het buurtschap Strijbeek. In het Perspectief voor Strijbeek is opgetekend hoe de bewoners van Strijbeek de toekomst vorm zouden willen geven. Dit document is, samen met de ambities van het Natuurnetwerk Brabant (NNB, toen nog EHS genoemd), Kaderrichtlijn Water-doelen en de vele gesprekken en schetsavonden met de bewoners van het Markdal, de basis geweest voor het Perspectief voor het Markdal.

Het realiseren van een duurzaam en vitaal Markdal blijkt geen gemakkelijke opgave. De afgelopen decennia zijn er weliswaar kleine gedeelten van het Markdal opnieuw ingericht, maar er bestaan nog steeds een aantal knelpunten, die de realisatie van EHS, KRW-doelen en het Perspectief van Strijbeek in de weg staan. Behalve het realiseren van natuurdoelen blijkt het ook moeilijk om in het Markdal gemeentelijke, regionale en provinciale doelen op het gebied van leefbaarheid en economische vitaliteit te verwezenlijken.

Zolang het gebied als het ware ‘op slot’ zit worden dus persoonlijke wensen van de bewoners niet gerealiseerd, maar ook  niet de gemeentelijke en regionale doelen.

Bij het zoeken naar oplossingen voor de huidige knelpunten blijkt dat aanpassingen in het ruimtegebruik en daarmee in de toegekende bestemming dringend gewenst zijn.  Aanpassingen in ruimtegebruik maken het niet alleen mogelijk op grotere schaal EHS en KRW-doelen te realiseren, zij maken het ook mogelijk provinciale, regionale en gemeentelijke doelen op het gebied van innovatie, leefbaarheid, economie en duurzaamheid te realiseren.

Om dit op te lossen hebben we een voorstel gedaan aan de provincie Noord-Brabant. De Verordening Ruimte, die richting geeft aan de ruimtelijke ordening in Brabant, geeft de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor een meerwaardetraject.

Het Perspectief voor het Markdal bestaat uit vijf delen en een addendum bij het vijfde deel.

Het Perspectief voor Strijbeek bestaat uit één deel.