Historie

Er worden belangrijke stappen gezet in het RO-traject, dat doorlopen moet worden om tot realisatie van natuur te komen: de gemeenten Alphen-Chaam en Breda leggen de ontwerpbestemmingsplannen ter inzage. De provincie doet hetzelfde voor de ‘nadere regels’ en de herbegrenzing van het NNB.

2019

2018

De opmerkingen op het conceptontwerp bestemmingsplan worden verwerkt. Er loopt een m.e.r.-procedure. Hiervoor wordt een landschapsecologische systeemanalyse (LESA) gemaakt.

De vereniging Markdal wint de Eenvoudig Beter Trofee uit handen van minister Schultz.

Het eerste conceptontwerp bestemmingsplan doorloopt de inspraakprocedure. In de loop van het jaar wordt duidelijk dat er extra gronden te verwerven zijn bij Ulvenhout-Zuid. Hiervoor vinden aparte schets- en overlegsessies plaats. De nieuwe werkgroep ‘beheer’ van de vereniging onderzoekt de mogelijkheden om de gronden van de stichting Markdal zelf te beheren.

2017

2016

Er is inmiddels op vrijwillige basis meer dan 30 ha grond verworven. Het wordt duidelijk dat er meer dan de oorspronkelijk beoogde 102 ha gerealiseerd zal kunnen worden. Het voorstel voor het meerwaardetraject Perspectief voor het Markdal wordt aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Hydrologisch onderzoek en schets- en overlegsessies met bewoners leiden tot een voorkeursalternatief voor een nieuwe loop van de Mark. De verschillende richtingwijzers van de themawerkgroepen worden samengebracht in een eerste versie van een samenhangbrengende kijk voor het Markdal, met andere woorden: een omgevingsvisie voor het hele gebied. De vereniging wordt genomineerd voor de Eenvoudig Beter Trofee, een stimulans voor projecten die werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet.

Er wordt meer grond verworven. De voorstellen die in het provinciale meerwaardetraject vallen worden uitgewerkt en in kaart gebracht. Hiermee kunnen nog extra gronden voor natuur beschikbaar komen. In schets- en overlegsessies met bewoners worden verdere plannen ontwikkeld voor het Markdal. De themawerkgroepen van de vereniging werken verder aan de richtingwijzers voor het Markdal. De A58, die het Markdal doorkruist, wordt verbreedt. De vereniging werkt samen met andere organisaties in het overlegplatform Van A58 naar Beter.

2015

2014

De schets- en overlegsessies in Strijbeek leiden tot een plan: Perspectief voor Strijbeek. De eerste 2 ha worden aangekocht in het Markdal. Het blijkt dat onorthodoxe oplossingen gezocht moeten worden om meer gronden beschikbaar te krijgen in het Markdal. Daarvoor wordt gekeken naar het ‘meerwaardetraject’ in de provinciale Verordening Ruimte. Themawerkgroepen van de vereniging werken in richtingwijzers een visie uit op de ontwikkelingen in het Markdal. Het ministerie voor Infrastructuur en Milieu wil voor de geplande nieuwe Omgevingswet de praktijk beter in beeld krijgen. De vereniging wordt als enige niet-overheidsorganisatie gekozen als ‘onorthodoxe pilot’. De vereniging en waterschap Brabantse Delta tekenen een overeenkomst met afspraken over samenwerking.

De Vereniging Markdal duurzaam en vitaal wordt opgericht, tegelijk met de (uitvoerende) Stichting Markdal duurzaam en vitaal. Het bidbook wordt aangeboden aan de provincie. Op basis daarvan tekent gedeputeerde Johan van den Hout op 6 november 2013 de eerste overeenkomst met de vereniging. Afgesproken wordt om 102 ha natuur te realiseren. De provincie, waterschap en gemeenten Alphen-Chaam en Breda stellen samen 11 miljoen beschikbaar. Met de inwoners van Strijbeek wordt gewerkt aan een plan om de vitaliteit en leefbaarheid in Strijbeek te verbeteren.

2013

2012

Platform Markdal wordt opgericht. Hierin zijn betrokkenen met verschillende achtergronden vertegenwoordigd. Ze schrijven samen aan een Bidbook voor het Markdal.

Het is nog steeds de bedoeling ook de rest van het Markdal aan te passen. Er is meer ruimte nodig voor water en natuur. Vijf natuurverenigingen organiseren een avond voor politieke vertegenwoordigers van gemeenten en provincie, waarin steun gevraagd wordt om zelf aan de slag te gaan in het Markdal.

2011

2004

De Mark heeft weer enkele meanders terug. De kanalisatie bleek namelijk ook nadelen te hebben. Door de snelle afvoer van water verdroogt het Markdal, waardoor soorten verdwijnen. Ook blijkt dat Breda natte voeten kan krijgen bij hevige regenval. Er is ruimte nodig om tijdelijk water op te slaan. Een meer natuurlijke herinrichting van het Markdal vindt plaats op de gronden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. In het noordelijk deel van het Markdal, bij het Ginneken, en in het zuidelijk deel, bij de Belgische grens, heeft de Mark weer deels een kronkelende loop en worden de gronden natuurlijk beheerd.

Er wordt een begin gemaakt met de kanalisatie van de Mark. Dat heeft als doel de overstromingen in het Markdal te beperken en het water sneller weg te laten stromen zodat de agrariërs in het Markdal minder last hebben van te natte landbouwgronden. Begin jaren 70 is dit afgerond.

1969