Woordenboek

Als vereniging Markdal gebruiken wij in sommige gevallen bewust termen die afwijken van het gangbare jargon. De volgende termen gebruiken wij omdat die naar onze mening beter onze werkwijze benadrukken:

Accorderen – in plaats van besluiten. Gezamenlijk stellen we vast dat een ‘levend document’ voldoende besproken en voldoende gerijpt is om als uitgangspunt voor verdere werkzaamheden te gebruiken.

Andersom werken – wij werken ‘andersom’, het zijn niet de bestuurlijke instanties die de bewoners opzoeken, maar de bewoners die de bestuurlijke instanties opzoeken.

Bewoner – in plaats van burger, omdat het gaat om de betrokkenen uit het gebied die het zelf, samen, doen. De term burger impliceert een zekere afstand.

Budget – in plaats van subsidie, omdat budget neutraler is. Budget is gewoon het geld dat nodig is voor bepaalde zaken.

Buurt – dat zijn wij! Wij zien de ‘buurt’ niet als één van de externe partners, maar als deel van onszelf.

Draagvlak bij overheden – in plaats van draagvlak bij bewoners. Omdat wij andersom werken en de initiatieven van binnenuit komen, is het draagvlak bij bewoners er al. Deze werkwijze vraagt wel om helpende, meedenkende en ondersteunende overheden, vandaar draagvlak bij overheden.

Eigenaarschap – in plaats van draagvlak. Wij zoeken geen draagvlak, wij zijn eigenaar van ons eigen proces.

Gelijk speelveld – wij werken op basis van gelijkheid voor alle betrokkenen en belanghebbenden, dus niet op basis van hiërarchische verhoudingen.

Gespreksavond (bespreekavond) –  in plaats van inspraakavond: dit past beter bij ‘werken van binnenuit’.

Levend document – in plaats van nota. Al onze richtingwijzers zijn ‘levende documenten’. Wij werken niet met nota’s of beleidsstukken. Om snelheid te genereren in een proces is het volgens ons noodzakelijk om gezamenlijke uitgangspunten zo snel mogelijk in woord én beeld neer te zetten. Voortschrijdend inzicht moet geen storende factor zijn, maar iets waar wijs gebruik van gemaakt moet worden.

Medewerkers gemeente / waterschap / provincie –  in plaats van ambtenaren, om een vernieuwende vorm van samenwerking aan te geven.

Onbetaalde me(d)ewerkers – in plaats van vrijwilligers, om de professionaliteit, de inzet en het gelijke speelveld voor alle medewerkers in het proces te benadrukken.

Richtingwijzer (richtingaanwijzer) –   een richtingwijzer is een denkrichting, een kant die wij gezamenlijk op willen. Wij gebruiken niet het woord ‘visie’ omdat dit de associatie kan oproepen dat het om een in beton gegoten mening gaat van een instantie van bovenaf. Zie ook ‘levend document’. Vereniging Markdal duurzaam en vitaal heeft een aantal werkgroepen: verkeer, water en natuur, landbouw, cultuurhistorie, communicatie en andere. Daarin zitten belanghebbenden uit het gebied. Zij zetten richtingwijzers uit voor hun thema. De resultaten worden op elkaar afgestemd en verwerkt tot een verbindende richtingwijzer voor het gehele Markdal: een samenhang-brengende kijk. De richtingwijzers vormen de grote lijnen waarlangs gewerkt wordt. Zij zijn een ‘levend dossier’, zij laten ruimte voor voortschrijdend inzicht.

Samenhang-brengende kijk – in plaats van integrale visie, omdat het gaat om het versmelten van verschillende ingebrachte gezichtspunten tot een samenhangend geheel op basis van consensus. Het gaat niet om een visie van bovenaf, waarin allerlei aspecten worden meegenomen.

Samenwerken – in plaats van faciliteren. Wij hebben elkaar nodig, vanuit ieders eigen rol in een gelijk speelveld. Faciliteren kan ook in top down-situaties gebruikt worden.

Situaties –  in plaats van knelpunt. Soms ‘knelt’  een situatie, maar door een situatie als ‘situatie’ te zien en niet als ‘knelpunt’ blijft het mogelijk hier met een open, innovatieve blik naar te kijken.

Spelregels –  in plaats van (dwingende) voorschriften. Spelregels horen bij samenwerken op een gelijk  speelveld en gebaseerd  op afspraken. Dit zijn wel bindende afspraken.

Van binnenuit –  in plaats van ‘van onderop’, omdat wij werken op initiatief van, en dóór de bewoners, grondbezitters en grondgebruikers van het gebied. Wij gaan hierin uit van een ‘gelijk speelveld’ met de overheid, om echt op gelijk niveau te kunnen samenwerken. De vaak gebruikte termen ‘van onderop’ of ‘bottom up’  duiden op een hiërarchische verhouding.

Vertrouwen – in plaats van mandaat, omdat wij werken vanuit het idee dat vertrouwen in de betrokkenen en medewerkers de basis is. Vertrouwen heeft een bredere reikwijdte en gaat uit van goede sociale structuren.

Zeggenschap – in plaats van participatie. Omdat wij werken van binnenuit, is het essentieel dat bewoners zeggenschap hebben. Participatie is bij onze werkwijze vanzelfsprekend.