De Vereniging Markdal heeft met de provincie Noord-Brabant en het waterschap Brabantse Delta afspraken gemaakt over de herinrichting van het Markdal. Hoofddoel is het realiseren van ca. 100 ha Natuurnetwerk Brabant (NNB) in het Markdal en beekherstel van de Boven Mark tussen de grens met België en de Duivelsbrug bij Breda.

Voor de herinrichting van het Markdal is in beide gemeenten (Breda en Alphen-Chaam) een bestemmingsplanbesluit nodig. Het ontwerpbestemmingsplan zal binnenkort ter inzage komen.

Ook de milieueffecten moeten worden meegewogen. Dit gebeurt door het doorlopen van een m.e.r.-procedure. Een toelichting op de m.e.r.-plicht, het voornemen, de procedure en het detailniveau en reikwijdte van het onderzoek naar milieueffecten zijn beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze NRD ligt ter inzage van 19 januari t/m 15 februari 2018 tijdens openingstijden in het gemeentekantoor te Alphen.

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van de gemeente Alphen-Chaam, Postbus 3, 5130 AA te Alphen. Voor vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken met de behandelend medewerker, de heer B. van Strien tel.: 088-3821050.