Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben afgelopen dinsdag, 24 september, ingestemd met een nieuwe begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant (NNB) in het Markdal. Mede hierdoor komen gronden voor de eerste fase van de nieuwe natuurontwikkeling beschikbaar. Ook kan hierdoor een begin gemaakt worden met de plannen die samenhangen met de Kader Richtlijn Water (KRW) zoals waterberging. Uitvoering van deze plannen, met een vrijstromende Mark en het hydrologisch herstel is naast natuurontwikkeling een belangrijke opgave in het Markdal.

Voor het realiseren van de gewenste natuur- en waterkwaliteit in het Markdal, is vrijwillige medewerking van grondeigenaren nodig. In goed en uitgebreid overleg met betrokkenen, zowel grondeigenaren als overheden, is de eerste 100 ha beschikbaar gekomen. In enkele gevallen was daarvoor een herbegrenzing nodig van het NNB. Daarbij zijn individuele afspraken gemaakt met de grondeigenaren, om het benodigde kwaliteitsniveau van de natuur in de toekomst te garanderen. Met deze herbegrenzing wordt het hele natuurnetwerk robuuster.

De herbegrenzing van het NNB is een belangrijke stap in het proces in het Markdal. Door de samenwerking van de vereniging Markdal, de provincie, het waterschap, de gemeenten, grondeigenaren en bewoners van het Markdal kan de komende jaren stap voor stap verder gewerkt worden aan een duurzaam en vitaal Markdal.

het Markdal