Op maandag 24 september vanaf 19u30 houdt de vereniging Markdal haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) met aansluitend daaraan, om 20u30, een lezing over natuurinclusieve landbouw. Ook niet-leden zijn daarbij welkom. De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis De Leeuwerik, St. Jacobstraat 1b in Galder. Meer informatie vindt u in het conceptverslag van de ALV van 2017 en de uitnodiging voor de ALV.

Programma:
Vanaf 19u00 Inloop
19u30 – 20u00 Huishoudelijke deel van de agenda: voorzitter Jettie Rattink legt namens het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de ontwikkelingen in de toekomst
20u00 – 20u15 Stand van zaken: procesmanager Marcel van Miert geeft een toelichting op de grondverwerving en de verdere procedure die het voorkeursalternatief voor een vrij stromende Mark met meanders nu gaat doorlopen
20u15 – 20u30 Pauze
20u30 – 22u00 Themalezing ‘natuurinclusieve landbouw’ door Jan Willem Erisman (Louis Bolk Instituut) met aansluitend discussie
22u00 Afsluiting

Toelichting thema:
Het centrale thema tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging Markdal duurzaam en vitaal is dit jaar Natuur en Landbouw. Er is landelijk volop discussie over hoe we beide functies goed kunnen laten samengaan. Een term die daarbij vaak valt: natuurinclusieve landbouw.
De vereniging heeft professor Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut, bereid gevonden om tijdens de algemene ledenvergadering een presentatie te geven over zijn visie op ‘natuurinclusieve landbouw’. Hij geeft daarin voorbeelden uit andere gebieden. ‘Natuurinclusieve landbouw’ is geen nieuw fenomeen want in de praktijk zijn landbouwers hier al mee bezig, maar is momenteel wel erg actueel omdat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hier ook aandacht aan besteedt in haar plannen voor de sector, die recent naar buiten zijn gekomen. Wij verwachten een levendige discussie, die kan bijdragen aan verdere ideeën over ‘landbouw in een duurzaam en vitaal Markdal’.

De vereniging Markdal beoogt, naast de maatregelen voor een betere waterkwaliteit en inrichting van de daarbij behorende natuur in het Markdal, ook passende recreatie en agrarische bedrijvigheid te realiseren. Kortom: wij streven naar een evenwichtig samengaan van (agrarische) bedrijven, bewoners, gebruikers, recreatie en natuur en landschap.