Over Ons

Bewoners en betrokkenen bij het Markdal hebben ruim 10 jaar geleden de Vereniging Markdal duurzaam en vitaal opgericht. Zij wilden toen en willen nog dat het Markdal een mooi, groen, levendig en innovatief gebied wordt. De werkwijze die tot voor kort werd gehanteerd was uniek en de vereniging kreeg daarvoor de nodige prijzen.

Er kwamen eind 2013 samenwerkingsovereenkomsten met de provincie en gemeenten en het waterschap Brabantse Delta. De vereniging werkte in het Markdal van binnenuit en vanuit de waarden van het gebied. Er is van meet af aan een gelijk speelveld geweest tussen bewoners, overheden en andere betrokken instanties. De bewoners van het gebied hebben zelf bedacht hoe het eruit ging zien, hoe dit gerealiseerd zou worden, gebruikt en beheerd zou worden.

Op basis van de samenwerkingsovereenkomsten beheerde de vereniging het proces naar nieuwe bestemmingsplannen en de voorlopige ontwerpen voor de herinrichting van het zuidelijk (gemeente Alphen-Chaam) en noordelijk deel (gemeente Breda) van het Markdal. De vereniging heeft de kar getrokken van het project tot de bestemmingsplannen onherroepelijk waren, de voorlopig ontwerpplannen waren vastgesteld, de aannemer was geselecteerd en de realiseringsovereenkomst was getekend.

Daarna is het speelveld sterk gewijzigd. De provincie nam het beheer over van de Stichting Markdal duurzaam en vitaal. De vereniging richtte die stichting op om voor de aanleg van het Natuur Netwerk Brabant de benodigde gronden te kunnen verwerven. Dankzij de werkwijze van de verenging werd het vertrouwen van de grondeigenaren verkregen en kon ruim 100 hectare grond worden verworven.

Oorspronkelijk was het streven van de vereniging om zelf gronden in bezit te krijgen en nieuwe natuur te realiseren. Nadat de provincie het beheer van de stichting overnam is die verantwoordelijk voor de gronden. Die worden nu volgens de geldende regels op de markt gebracht.

Werkwijze

Schetssessie in Strijbeek

Na het afstoten van de stichting Markdal is in feite een volledig nieuwe situatie ontstaan. Alle banden tussen de Stichting Markdal en de Vereniging Markdal zijn doorgesneden. Beide clubs staan statutair volledig op eigen benen.

Deze ontwikkeling maakte het ook noodzakelijk om de toekomst en de nieuwe rol van de vereniging vast te leggen. Inmiddels is met steun van de ruim 200 leden uitgesproken welke belangrijke rol is weggelegd voor de vereniging. De leden hebben het zogeheten Visiedocument goedgekeurd.

De gewijzigde rol van de vereniging en de complexe financiële situatie leidden tot onderhandelingen tussen de provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta. Uiteindelijk zijn die partijen eruit gekomen en is vastgesteld dat het waterschap de kartrekker is van de herinrichting van het Markdal.

De vereniging stelde een zogeheten Transitieteam in om de nieuwe rol van de vereniging vorm te geven. Dat leidde uiteindelijk eind vorig jaar tot de vaststelling van het zogeheten Visiedocument waarin de missie en de doelen van de vereniging zijn vastgelegd.

Onze missie blijft onveranderd, ook zonder regierol in de herinrichtingsplannen. We blijven streven naar een duurzaam en vitaal Markdal voor en door bewoners en belanghebbenden. Een Markdal dat aantrekkelijk is voor de mensen die er leven, werken en die het bezoeken. En waar evenwicht bestaat tussen de belangen van samenleving, ecologie en economie.

De leden van de vereniging ondersteunen de missie graag. We blijven ons concentreren op samenwerking met bewoners, agrariërs, overheden, natuur en terrein beherende organisaties en andere belanghebbenden. Ook concentreren we ons op het aanreiken van vernieuwende inzichten voor een duurzaam toekomstperspectief. De vereniging heeft niet de ambitie om taken van overheden of andere organisaties in het gebied ‘over te nemen’.

We zien onszelf in de nieuwe situatie als:
– Belangenbehartiger van een duurzaam en vitaal Markdal
– Hoeder van gemaakte afspraken en plannen
– Verbinder tussen belanghebbenden
– Antenne van wat er leeft onder bewoners, gebruikers, beheerders, agrariërs en grondeigenaren.

Nieuwe organisatie

Bewoners, agrariërs en grondeigenaren vormen de basis van de vereniging. De vereniging heeft een klein bestuur en een groot netwerk van betrokkenen en specialisten. We roepen dit netwerk bijeen op ad hoc basis voor de aanpak van specifieke kwesties en vraagstukken en het begeleiden van processen. Voor onderwerpen die voortdurend aandacht vragen formeren we werkgroepen.

Het volledige visiedocument vindt u op onze website via deze link.